• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH BẢO

 

Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

-         Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

-         Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

-         Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

Nhiệm vụ:

-Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

-Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

-Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới.

-Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

-Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

-Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

-Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

-Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

-Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

-Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

-Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

Tổ chức: bao gồm 01 bác sỹ, 01 cử nhân kế toán, 05 cử nhân điều dưỡng.

-Trưởng phòng: BSCKI. Vũ Thị Len.

-Các bộ phận: - Thống kê báo cáo - đào tạo

                      - Điều trị- Hồ sơ bệnh án- Quản lý ấn chỉ

                      - Lưu trữ- kho

                      - Đăng ký ra vào viện- chuyển viện

                      - Quản lý chất lượng- nghiên cứu khoa học

 

SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253.844269

Switch mode views: